اینورتر سینوسی 12 به 220

اینورتر سینوسی 2000 وات جنسیس 12 به 220 ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 2000 وات توان خروجی پیوسته - 6000 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی 1500 وات جنسیس 12 به 220 ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 1500 وات توان خروجی پیوسته - 4500 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی 900 وات جنسیس 12 به 220 ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 900 وات توان خروجی پیوسته - 2700 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی 300 وات جنسیس 12 به 220 ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 300 وات توان خروجی پیوسته - 1200 وات توان لحظه ای